www.coursing.chojnice.zkwp.pl
 

 

Jak przygotowaæ charta do licencji ?
Absolutne minimum to oswojenie charta z kagañcem. Sytuacja idealna to kilka biegów treningowych za wabikiem przed przyst±pieniem do licencji. Zaczynamy treningi od biegów solo nastêpnie trenujemy w parze.
W przypadku zawodów torowych dochodzi konieczno¶æ oswojenia charta z boksem.

Jak zdobyæ licencjê coursingow± ?
Nale¿y zg³osiæ charta do biegu licencyjnego u organizatorów coursingu i wykupiæ ksi±¿eczkê prób licencyjnych. Ksi±¿eczka prób licencyjnych jest dostêpna u organizatorów zawodów, mo¿na j± nabyæ wraz z regulaminem za 5 z³. W sezonie 2010 op³ata za biegi licencyjne wynosi 50 z³otych.
Do ubiegania siê o licencjê uprawnione s± charty, które ukoñczy³y 12 miesiêcy ( whippety i charciki w³oskie ), pozosta³e charty po ukoñczeniu 15 miesiêcy.
Nale¿y w ci±gu tego samego dnia zaliczyæ dwa biegi startuj±c obowi±zkowo w kagañcu i czapraku. Pierwszy bieg solo, drugi z wybranym sparing partnerem. Sparing partner musi byæ tej samej rasy i posiadaæ wa¿n± licencjê.
Po zaliczeniu biegów nale¿y op³aciæ wydanie licencji w ZG ZKwP ( w 2010 op³ata wynosi 20 z³ ). Ksi±¿eczkê prób licencyjnych nale¿y wys³aæ do rejestratora licencji wraz z potwierdzeniem przelewu w okresie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi±ce od daty biegów licencyjnych .
Licencja coursingowa upowa¿nia do startów tylko w coursingach, licencja wy¶cigowa zdobyta na torze upowa¿nia do startów w wy¶cigach torowych oraz w coursingach.

Jak i kiedy zg³osiæ charta do zawodów ?
Do startu w coursingach upowa¿nione s± charty posiadaj±ce licencjê z aktualn± pieczêci± potwierdzaj±c±  op³atê sk³adki cz³onkowskiej ZKwP za rok w którym odbywaj± siê zawody.
Wiek minimalny upowa¿niaj±cy do startów to 15 miesiêcy dla whippetów i charcików w³oskich oraz 18 miesiêcy dla pozosta³ych ras ( o licencjê mo¿emy ubiegaæ siê nieco wcze¶niej - 12 i 15 miesiêcy ). W coursingach startowaæ mog± charty do koñca sezonu w którym koñcz± 8 lat.
Zg³oszenie powinno zostaæ przes³ane na obowi±zuj±cym druku lub za pomoc± elektronicznego formularza zg³oszeniowego udostêpnionego przez organizatorów. Termin dorêczenia zg³oszeñ okre¶la organizator zawodów, najczê¶ciej mija on w poniedzia³ek poprzedzaj±cy zawody, choæ zdarza siê ¿e mija wcze¶niej.
Do startu w zawodach wymagana jest w rasach stawka minimum 4 charty w przypadku startu mniejszej ilo¶ci chartów w rasie wystêp jest traktowany jako start pokazowy.
Termin uiszczania op³at za start okre¶la organizator zawodów.

Jak zdobyæ tytu³ Mistrza Polski w coursingu ?
Nale¿y wygraæ rywalizacjê w rasie na zawodach o mistrzostwo polski.
Nie ma obowi±zku wcze¶niejszych startów ani kwalifikacji, aby wystartowaæ w mistrzostwach wystarczy zg³osiæ do zawodów charta posiadaj±cego wa¿n± licencjê oraz ui¶ciæ op³atê za start. Aby przyznano tytu³ Mistrza Polski do startu musz± stan±æ minimum cztery charty w rasie ( w wy¶cigach torowych minimum 3 charty ). W przypadku gdy w obu p³ciach danej rasy do startu stan± po minimum 4 charty przyznaje siê dwa tytu³y w rasie, dla ka¿dej p³ci osobno. Wyj±tek stanowi± zawody z prawem do CACIL gdzie dla dwóch tytu³ów w rasie wymagana jest stawka po minimum 6 chartów w p³ci.

Jak zdobyæ tytu³ Mistrza Europy w coursingu ?
Nale¿y wygraæ rywalizacjê w rasie na zawodach o mistrzostwo europy. Jednak wcze¶niej nale¿y :
- zaliczyæ pozytywnie ostatnie dwa wystêpy w sezonie poprzedzaj±cym Mistrzostwa jak i w roku Mistrzostw
- wys³aæ zg³oszenie do Podkomisji ds. Wy¶cigów, termin nadsy³ania zg³oszeñ og³asza Podkomisja ( uwaga zg³oszeñ nie wysy³amy sami bezpo¶rednio do organizatora )
- ostatecznie o tym, które charty zostan± zg³oszone decyduje we w³asnym zakresie Podkomisja ds. Wy¶cigów. Najczê¶ciej w przypadku zg³oszenia chêci udzia³u w Mistrzostwach przez wiêcej ni¿ 6 przedstawicieli rasy i p³ci, decyduj±ce s± wyniki osi±gane na zawodach rozgrywanych w Polsce.
- Uwaga w przypadku otrzymania dyskwalifikacji w okresie pomiêdzy zamkniêciem zg³oszeñ a Mistrzostwami chart zostaje wykluczony z udzia³u w Mistrzostwach.

Jak zdobyæ tytu³y Krajowego Championa Wy¶cigów Chartów oraz Miêdzynarodowego ChampionaWy¶cigów Chartów ?
Krajowy Champion Wy¶cigów Chartów :
- wymagane s± dwa wnioski CCWC zdobyte w okresie nie krótszym  ni¿ 6 miesiêcy pomiêdzy pierwszym a drugim wnioskiem
- wymagane s± tak¿e dwie oceny min bardzo dobre zdobyte na wystawach. Jedna z tych ocen  musi zostaæ zdobyta na wystawie miêdzynarodowej lub klubowej. Dodatkowo jedna z ocen wystawowych musi zostaæ przyznana przed zdobyciem drugiego wniosku CCWC.
Miêdzynarodowy Champion Wy¶cigów Chartów :
- wymagane s± dwa wnioski CACIL zdobyte w dwóch ró¿nych krajach w okresie nie krótszym  ni¿ 1 rok i jeden dzieñ pomiêdzy pierwszym a drugim wnioskiem
- wymagane s± tak¿e dwie oceny min bardzo dobre zdobyte od dwóch ró¿nych sêdziów na miêdzynarodowych wystawach. Jedna z ocen  musi zostaæ przyznana przed zdobyciem pierwszego wniosku CACIL. Przy zg³aszaniu charta do wy¶cigów nale¿y udokumentowaæ posiadanie takiej oceny w przeciwnym razie przyznanie wniosku CACIL nie bêdzie mo¿liwe.

Jak uzyskaæ certyfikat u¿ytkowo¶ci ?

Certyfikat upowa¿nia do wystawiania charta na wystawach miêdzynarodowych w klasie u¿ytkowej.
Wniosek o wydanie certyfikatu nale¿y przes³aæ do podkomisji wraz z licencj±. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udokumentowanie ¿e chart w okresie wiêkszym ni¿ 1 rok i jeden dzieñ wystartowa³ w minimum czterech miêdzynarodowych coursingach lub wy¶cigach torowych z prawem do udzielenia wniosku CACIL z czego minimum  dwukrotnie uplasowa³ siê w pierwszej po³owie stawki, w coursingu ze zdobycz± punktow± nie mniejsz± ni¿ 2/3 punktów mo¿liwych do zdobycia w zawodach.